Detour | Privacyverklaring [Nederlands]

[ to EN ]

Disclaimer en Privacyverklaring

v 0.2 November 2023


Detour is een game applicatie (mobiele app) die aangeboden wordt vanuit een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit, Universiteit Twente, en het Trimbos-instituut. In deze game zijn de procedures van de Radboud Universiteit leidend.

Toepassingsbereik

Deze verklaring moet gelezen worden in samenhang met de algemene privacyverklaring van de Radboud Universiteit, en de Microsoft Azure PlayFab Terms of Service. De Radboud Universiteit respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze verklaring informeren wij je over de wijze waarop De Radboud Universiteit met je persoonsgegevens om gaat, voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten je hebt als jouw persoonsgegevens worden verwerkt en waar je met vragen of verzoeken over je privacy terecht kunt.

Persoonsgegevens

In deze verklaring wordt met het begrip Persoonsgegevens alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG.

Doelen van verwerking

De Radboud Universiteit verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door gebruik te maken van deze game. De gegevens worden verzameld met het doel om de game functioneel aan jou ter beschikking te stellen.
Je kunt hierdoor:

  • inloggen in de game
  • voortgang maken binnen de game
  • de game personaliseren op basis van jouw behoeften tijdens het stoppen met roken
  • met andere gebruikers van de game spelen

Welke persoonsgegevens

We begrijpen het belang van het bewaken van de privacy van gebruikers. Om die reden verzamelen we persoonsgegevens pas na jouw expliciete toestemming. Het uitgangspunt bij gegevensverzameling is om zo min mogelijk gegevens vast te leggen.

__|| Toegang ||__

Gebruik maken van de game kan alleen als je deelneemt aan de bijbehorende studie van de Radboud Universiteit. Tijdens je aanmelding voor de studie krijg je een Deelnemer ID toegewezen. Je hebt dit Deelnemer ID nodig de eerste keer dat je in de game inlogt. Je persoonsgegevens worden aan dit ID gekoppeld en dus niet aan jouw naam of andere gevoelige gegevens.

Wanneer je voor de eerste keer inlogt slaan wij ook het Device ID van je telefoon op. Dit is een unieke code die jouw telefoon identificeert. Wij gebruiken deze code om te zorgen dat jij je eigen gegevens in kunt zien wanneer je opnieuw inlogt in de game. Het Device ID wordt versleuteld opgeslagen en wij verzamelen hier geen verdere gegevens mee.

__|| Spelersdata ||__

De eerste twee weken dat je de game gebruikt zal je vragen beantwoorden over je rookgedrag en hoe je je voelt. Ook stel je een persoonlijk plan op om te stoppen met roken, met doelen en strategieën op basis van jouw motivatie om te stoppen. Wij slaan deze gegevens op om de game voor jou te personaliseren. Verder houden we ook bij wanneer je acties onderneemt in de game zoals het genereren van AI art, het spelen van levels, en het uitdagen van andere spelers. We houden bij welke acties je neemt, hoe vaak en wanneer, en je resultaten. De spelersdata zijn niet direct herleidbare gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de game voor jou te personaliseren en te onderzoeken of de game effectief is in het helpen stoppen met roken.

Bij het opstellen van jouw persoonlijke plan om te stoppen met roken geeft de game je opties om uit te kiezen op basis van veel voorkomende motivaties bij leeftijdsgenoten. Je kan ook je eigen doelen invoeren. De spelersdata wordt herleidbaar als jij in je persoonlijke doelen zelf identificerende informatie invoert, bijvoorbeeld je naam, leeftijd, of adres, of die van mensen om jou heen. Wij raden dit sterk af. Mocht je herleidbare informatie invoeren, dan wordt deze versleuteld opgeslagen zolang je aan de studie deelneemt. Wij verwijderen wij deze informatie voordat we de gegevens opslaan voor onderzoeksdoeleinden.

Persoonsgegevens en derden

De niet direct herleidbare spelersdata kunnen mogelijk vertrekt worden aan derde niet-commerciële partijen wanneer zij deze gegevens (uitsluitend) gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Verder zullen wij geen gegevens delen met anderen, tenzij er een wettelijke verplichting is vanuit een daarvoor geautoriseerde partij.

We delen alleen technische gegevens met het bedrijf Koontz Interactive. Koontz Interactive heeft Detour ontwikkeld en helpt ons bij het onderhoud van de game. De technische gegevens worden alleen gedeeld met Koontz Interactive indien dit echt noodzakelijk is voor het technisch onderhoud van de game.

De game gebruikt de PlayFab dienst op basis van Microsoft Azure om gegevens op te slaan en samen spelen met andere spelers mogelijk te maken. De gegevens worden opgeslagen in de EU.

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Omdat de game is ontwikkeld voor een wetenschappelijke studie, worden de persoonsgegevens 10 jaar in de Radboud Universiteit opgeslagen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens horen natuurlijk passende beveiligingsmaatregelen. Wij beveiligen de infrastructuur middels een SSL-protocol waarmee de persoonsgegevens versleuteld worden, en houden de software up-to-date. Wij maken gebruik van de architectuur en beveiliging van Microsoft om een veilige en stabiele dienst te bieden. De persoonsgegevens worden nadat je hebt deelgenomen aan de studie van de Microsoft server verwijderd en opgeslagen in de Radboud Universiteit server omgeving volgens de veiligheidsrichtlijnen van de Radboud Universiteit. 

Contact opnemen? 

Mocht je een privacy vraag hebben over deze game, dan kun je altijd contact met ons opnemen via [email protected]. De Radboud Universiteit ziet toe dat je vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te maken van jouw rechten.
Dit zijn:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Belangrijk is om je vraag zo volledig mogelijk te beschrijven, wat jouw belang hierbij is, en te verduidelijken wie je bent. Bij aanvang van de studie ontvang je je Deelnemer ID. Vernoem dit Deelnemer ID ook in je vraag. Zo kunnen we je gerichter en sneller van een antwoord voorzien.


TOEZICHT

Functionaris Gegevensbescherming

De Radboud Universiteit heeft een functionaris gegevensbescherming (FG).

De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving binnen (onderdelen van) de Radboud Universiteit en adviseert over privacywetgeving. De FG is onafhankelijk. De FG rapporteert rechtstreeks aan de het College van Bestuur. De FG is bovendien de contactpersoon voor vragen die over privacy gaan, zowel voor jou als betrokkene als voor de toezichthouder.

Voor verzoeken inzake de uitoefening van een van de hiervoor genoemde rechten vragen of als je klachten hebt over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kun je per e-mail contact opnemen met de FG via [email protected].

Mochten jij en de Radboud Universiteit er niet uit komen, dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Aansprakelijkheid

De Radboud Universiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met deze verklaring en is aansprakelijk voor eventuele schade die, of nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van deze verklaring of van de daaraan ten grondslag liggende wettelijke bepalingen. De Radboud Universiteit aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die wordt toegekend aan handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op het gebruik van de game of die daaraan worden toegedicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan altijd worden gewijzigd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Wijze van instemming met de gebruikersvoorwaarden

Door deze game te starten, geef je aan dat je bovenstaande informatie hebt gelezen en begrepen, dat je toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens zoals in deze verklaring is beschreven en dat je instemt met de omschreven werkwijze.

Author

GEMH Lab

Contact

More updates

We'd like to hear from you,
to build a better community